Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN onelight.shop

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de**consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

VetechCAD Engineering

Houdend onder de naam.: Onelight.shop

Tulpstraat 47
7555BS Hengelo (O)
Telefoonnummer: 06-51142234
E-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 70485747
Btw-identificatienummer: NL081287343B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
o indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
o de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
o de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

o En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al
aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij
het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met
alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
• Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen
worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum
of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd
is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW
tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
+ deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
+ de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
het**herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan

de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duur transacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien
is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd,
zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn
na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
internetsite berusten bij
onelight.shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens

onelight.shop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy
beleid.
onelight.shop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van onelight.shop, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Links

De site van onelight.shop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het
privacy beleid van deze derden of hun sites heeft
onelight.shop geen invloed en is daarvoor niet
verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw rechten

U kunt altijd aan onelight.shop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail
sturen. Ook kunt u per e-mail aan
onelight.shop vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties
aan te brengen, die
onelight.shop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het
ontvangen van informatie dan kunt u
onelight.shop hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie
gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Afdrukken  

Onze gegevens:

VetechCAD Engineering
Tulpstraat 47
7555 BS, Hengelo (O)
Nederland.

Hulp nodig?

Komt u er niet helemaal uit bel of mail ons gerust.

+31-6511422354 of

info@vetechcad.nl

Ons assortiment:

Led armaturen 

Slimme Led verlichting

Elektrotechnische artikelen

Automatisering 

Verlanglijst

Geen artikelen op verlanglijst